Ondersteuningen op De Hoeven

Op De Hoeven bieden we basisondersteuning aan alle leerlingen, in de hele school. De hoofdlijnen hebben we hieronder beschreven. Meer details vind u in ons schoolondersteuningsprofiel

Basisondersteuning
De nadruk ligt op de vakken rekenen, lezen en begrijpend lezen. Vanuit modern klassikaal onderwijs krijgen alle kinderen in de groep dezelfde (basis)instructie. Van uit die basis differentiëren we en bieden we extra uitdaging, verrijking en verbreding en geven we extra instructie en ondersteunen we. Door de inzet van digitale leermiddelen en online tools kunnen kinderen adaptief werken, op hun eigen tempo en niveau.

Opbrengstgericht Passend Onderwijs
Met deze aanpak (OPO) zorgen we er voor dat alle kinderen mee kunnen in de leerlijn, met dezelfde leerdoelen. Onze aanpak per vak en groep beschrijven we in zogeheten onderwijsplannen. de leerkracht bekijkt in zijn of haar groep wat er nodig is om de leerdoelen te realiseren. Waar er zorgvraagstukken zijn of extra ondersteuning nodig is, worden de leerkrachten ondersteund door onze interne begeleiders. 

Aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid
Er is speciale aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen door het bieden van verrijkingsmateriaal, te werken in extra projecten, extra vaardigheden te trainen en te werken in de Plusklas (schooloverstijgend, stichting Groeisaam PO). Waar nodig kunnen kinderen versnellen en een leerjaar overslaan.

Samenwerking CPO Beuningen en samenwerkingsverband Stromenland
Voor extra ondersteuning en advies werken we samen met het Centrum voor Passend Onderwijs in Beuningen, dat onderdeel is van het Samenwerkingsverband Stromenland. Kinderen kunnen in bepaalde gevallen een eigen ontwikkelperspectief krijgen (OPP met een handelingsplan), een arrangement toegewezen krijgen of een toelaatbaarheidsverklaring laten aanvragen voor speciaal (basis) onderwijs. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met u als ouders of verzorgers. Hiervoor organiseren we dan ondersteuningsoverleg (O-teams) of multidisciplinair overleg met andere externe deskundigen (MDO). 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT