Cognitieve ontwikkeling

Van letters herkennen tot goed (technisch) leren lezen, van klanken herkennen tot begrijpend luisteren, vertellen en presenteren; van getalbegrip tot rekenen en wiskunde. Al deze vaardigheden vallen bij ons onder de onderwijspijler ‘Cognitieve ontwikkeling’.

Spelend leren in de kleutergroepen
Kleuters leren voor een groot deel spelend van elkaar. We sluiten hierbij aan door te zorgen dat er veel uitdagend materiaal is, waarmee de kinderen spelend kunnen leren. Door het bewust en gericht aanbieden van deze materialen bevorderen we de ontwikkeling van het kind. In de groepen 1-2 werken we vooral thematisch. Dat wil zeggen dat we één of meerdere weken met een bepaald onderwerp bezig zijn. Deze thema’s worden gekozen naar aanleiding van seizoenen, feesten en andere onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de leerlingen liggen. In deze projecten verwerken we, als een rode draad, de begrippen en vaardigheden die voor kinderen van belang zijn om met succes aan het taal- lees-, reken- en schrijfonderwijs deel te kunnen nemen in groep 3.

Thematisch werken met Kleuterplein
Op het gebied van taal en rekenen maken we gebruik van de methode Kleuterplein. Deze methode laat kleuters spelenderwijs bezig zijn met taal en kennismaken met woorden, letters en klanken. Daarnaast bieden we de kleuters bewust en gericht prentenboeken, versjes en taalspelletjes aan. Wat betreft het voorbereidend rekenen laten we kinderen veel spelen en door activiteiten ervaring opdoen met allerlei materiaal. Rekenen wordt dan ook vaak gecombineerd met andere vakken. Ook houden de kinderen van groep 2 (soms ook al kinderen uit groep 1) een zogenaamd ‘boekenpraatje’ over hun lievelingsboek. Dat is altijd een prentenboek dat ze een week mee naar huis nemen om samen met hun ouders dit boek te lezen en hun praatje voor te bereiden. 

Aanvankelijk en (voortgezet) technisch lezen
In groep 3 beginnen we met het methodisch leren lezen. Leren lezen hebben we ingebed in veel verschillende werkvormen en lesactiviteiten, zodat kinderen veel oefenen. Kinderen werken naast de klassikale werkvormen op de computers met specifieke leesprogramma’s en met materialen uit de kieskasten. Denk aan extra leesboekjes, leespuzzels, etc.

Met de kinderen die meer moeite hebben met leren lezen wordt extra geoefend. Vanaf halverwege groep 2 tot en met begin groep 4 kunnen kinderen ook deelnemen aan de methode Bouw, om beter te leren lezen. Daar bent u als ouders/verzorgers dan ook bij betrokken, omdat er dan ook thuis extra wordt gelezen.

Het aanvankelijk lezen in de groepen 3 wordt aangeboden met behulp van de methode ’Veilig leren lezen’. In de groepen 4 en 5 wordt met name aandacht besteed aan technisch lezen. Ook in de groepen 6 tot en met 8 blijft dit de focus. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Estafette’. Naast methodisch leren lezen vinden we het belangrijk om het plezier in lezen te stimuleren. Dit doen we door een rijke leesomgeving te creëren:

• in onze aula hebben we een boeken- annex leeshoek waar kinderen een boek kunnen uitzoeken of ter plekke lezen; 
• daarnaast hebben alle groepen een biebouder die iedere zes weken een nieuwe collectie boeken bij de bibliotheek haalt voor gebruik in de klas;
• we doen mee aan de themaweek van Kinderboekenweek; 
• we doen mee aan de voorleeswedstrijd en de nationale voorleesdagen;
• voor iedere groep maken we jaarlijks een keuze voor een of meerdere leesbevorderingsprojecten die ons worden aangeboden vanuit de bibliotheek Gelderland Zuid of landelijke organisaties. 

We hechten een groot belang aan voorlezen en we doen aan ‘toneellezen’. Kinderen worden ook gestimuleerd om andere kinderen enthousiast te maken voor boeken die hen aanspraken. Ze bereiden dan (thuis) een boekenpraatje of boekbespreking voor of maken een boekendoos.

Tekstbegrip en begrijpend en studerend lezen
In de groepen 4 tot en met 8 richt het leesonderwijs zich steeds meer op de vaardigheden om begrijpend te lezen. We gebruiken hierbij de methode Nieuwsbegrip, naast dat het een vaardigheid is die bij alle thema’s en projecten aan de orde komt. Al vanaf de kleutergroepen zijn we actief met tekstbegrip, vooruitlopend op begrijpend lezen. In alle lees- en taalactiviteiten is er aandacht begrijpend luisteren.

Schrijven
Het schrijfonderwijs wordt vanaf groep 3 aangeboden: de voorbereiding hiervoor en fijne motoriek wordt getraind in de kleutergroepen. We werken met behulp van de methode Pennenstreken. Hierbij maken we met behulp van bewegend beeld, geluid en interactiviteit de schrijflessen aantrekkelijker. Alle kinderen hebben in alle groepen ook een schrijfschrift waar ze wekelijks in oefenen. 

Werken met Gynzy
Vanuit een basisinstructie voor rekenen of spelling maken kinderen met Gynzy online opgaven, die passen bij hun leerdoel voor de verwerking van de instructie. Daarnaast kunnen ze extra oefenen met de opdrachten die Gynzy biedt in ‘De Werelden’ voor:

  • Rekenen
  • Taal
  • Woordenschat
  • Spelling
  • Wereldoriëntatie
  • ICT geletterdheid
Vanaf groep 5 hebben de kinderen de beschikking over een eigen Chromebook. Vanaf de kleutergroepen tot en met groep 4 wordt ook gewerkt met Gynzy, maar dan op enkele vaste computers en Chromebooks die rouleren. Gynzy biedt optimaal de mogelijkheid om te differentiëren.
 
Rekenen
Voor het vak rekenen maken we gebruik van de nieuwste methode van ‘Pluspunt’. Dit is een realistische rekenmethode die kinderen aan de hand van allerlei praktische problemen uit het dagelijkse leven aan het denken zet. We bieden de kinderen de mogelijkheid een vraagstuk op verschillende manieren op te lossen. Het bespreken van die verschillende manieren van oplossen (leerstrategieën) en het samen ontdekken van handige manieren is de kern van het moderne rekenen.

Naast het aanleren van de strategie oefen de kinderen regelmatig op eerder geleerde vaardigheden met als doel deze te automatiseren. In de methode en met Gynzy wordt regelmatig getoetst. Daarnaast gaan we werken met de zogeheten ‘Bareka toets’. Zo krijgen kinderen zelf inzicht in hun vaardigheden en welke leerdoelen en rekenvaardigheden ze beheersen of nog moeten oefenen.

Taal: woordenschat, spelling en grammatica
Het taalonderwijs verzorgen we aan de hand van de methode ‘Taal Actief”. Deze methode bestaat uit twee onderdelen: 
• Taal. Hierin komen taalverkenning, woordenschat, luisteren, spreken, stellen en taalbeschouwing aan de orde.
• Spelling. Hierin staan de spellingsregels en -moeilijkheden centraal.

Spellingopdrachten worden ook via Gynzy op het Chromebook aangeboden. Daarnaast is het zelf schrijven van woorden en zinnen belangrijk. Vandaar dat we dagelijks tijd besteden aan oefening en dictee. 

Engels
In de groepen 5 tot en met 8 wordt Engelse les gegeven met behulp van de methode ‘Take It Easy’. Dit is een methode die naast het gebruik van werk- en lesboeken veelvuldig gebruik maakt van het digitale schoolbord. Met native speakers (co-teachers) wordt de Engelse uitspraak bij leerlingen ondersteund. Daarnaast kunnen kinderen zelf Engelse lessen maken op hun Chromebook. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT