Eigenaarschap

Onder eigenaarschap verstaan wij dat je je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces. Meer en meer leggen wij hier de focus op in ons onderwijs.

Afspraken maken
Eigenaarschap begint al meteen in de eerste les week, onze Kanjerweek. Dan bepalen we samen met de kinderen de afspraken en de werkwijze in de groep. We verdelen taken en de klassendienst. Zo draagt iedereen bij aan een goed leer- en werkklimaat in de klas. 

Startformulier en startgesprek
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de ouders van harte welkom in het klaslokaal op onze inloopavond. De kinderen leiden u dan zelf rond en laten hun werk zien. Alle ouders en kinderen krijgen een ‘startformulier’ toegestuurd. Hierop kunt u met uw kind aangeven wat hij of zij leuk en lastig vindt om te leren en waar de leerkracht op kan letten bij het leerproces. De leerkracht bespreekt het ingevulde formulier met uw kind. Waar nodig kunt u als ouders ook een startgesprek aanvragen met de leerkracht, de intern begeleider of de directie.

Leerdoelen bepalen
Per leerjaar volgen de kinderen allemaal dezelfde leerlijn met dezelfde leerdoelen. Maar niet iedereen zal op hetzelfde tempo leren of alle doelen op hetzelfde moment behalen. De kinderen bespreken regelmatig met de leerkracht wat ze willen leren, hoe ver ze hier al mee zijn, hoe ze gaan oefenen en waar ze op willen evalueren. Als een bepaald leerdoel is bereikt is het leren nog niet af. Het automatiseren van rekenstrategieën en bijvoorbeeld de tafels oefenen blijft onderdeel van ons lesaanbod op de weektaak. Ook met taal en spelling herhalen we regelmatig woorden en spellingcategorieën door het aanbieden van een woordendictee.

Zelf leerdoelen toevoegen aan je weektaak
De vakken en opdrachten op de weektaak worden niet alleen door de leerkracht bepaald. Kinderen voegen zelf ook leerdoelen of extra oefening toe op hun weektaak. Zo hebben ze zelf ook invloed op wat ze gaan leren of waar ze die week aan willen werken. 

Zelf nakijken
De verwerkingsopdrachten op de computers in de lokalen of op het eigen Chromebook worden meteen nagekeken. Dat is een van de voordelen van werken met Gynzy. Kinderen krijgen direct feedback op hun gemaakte werk. Voor enkele vakken en opdrachten hebben we ook de antwoordenboeken ter beschikking voor de kinderen. Of we kijken opdrachten meteen (van elkaar) klassikaal na. Met directe feedback leren kinderen het meest.

Evaluatie en feedback
Over de aanpak van een opdracht en om te komen tot een oplossing zijn soms verschillende strategieën mogelijk. We leren hen deze allemaal aan. Kinderen kunnen dan zelf kiezen welke aanpak bij hen past. We bespreken deze aanpakken klassikaal en individueel met de kinderen. Deze evaluatiegesprekken leveren dan goede aanleiding voor het vervolg; leerkrachten geven extra instructie of meer uitdaging en kinderen kunnen extra werk na de evaluatie aan hun weektaak toevoegen of juist weglaten.

Voortgangsgesprekken met ouders
Met de kinderen houden wij regelmatig voortgangsgesprekken in de groep. Ook met de ouders zijn deze gesprekken gepland, twee keer per jaar. Meer informatie hierover leest u in deze schoolgids in het hoofdstuk over onze zorgstructuur. Meer en meer plannen we ook gesprekken met de ouders en kinderen gezamenlijk. Eigenaarschap over je eigen leerproces betekent ook dat je veel zelf kunt vertellen over je eigen ontwikkeling.

Rapporten
De officiële rapporten verschijnen twee keer per jaar. Uiteraard bent u ook al tussentijds goed op de hoogte van de vorderingen in het leerproces van uw kind. In de rapporten leest u de scores en de toelichting hierbij van de leerkracht. Het is onze bedoeling dat kinderen meer en meer zelf hun eigen werk gaan evalueren en hiermee zelf verslag doen van hun vorderingen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT