Basisondersteuning

Op De Hoeven bieden we basisondersteuning aan alle leerlingen in alle groepen. De nadruk ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en op de vakken rekenen en (begrijpend) lezen. 

Modern klassikaal onderwijs met differentiatie
Vanuit modern klassikaal onderwijs krijgen alle kinderen in hun groep dezelfde (basis)instructie. Vanuit die basis differentiëren we en bieden we uitdaging en/of  ondersteuning. Ons streven is om de klassen relatief klein te houden: 26 – 29 kinderen per groep. Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van toegekende budgetten op basis van de jaarlijkse leerling telling. Waar nodig  formeren we combiklassen, als het leerlingaantal niet toereikend is om alleen enkele groepen te formeren. 

Goed onderwijs voor de hele groep
Ons doel is om alle kinderen na groep 8 te laten uitstromen op de referentieniveaus 1F en 2F (taal) / 1F en 1S (rekenen). We hebben veel aandacht voor ons didactisch handelen, de instructie (Expliciete Directe Instructie), klassenmanagement en het maken van gezamenlijke afspraken. 

Naast de basisondersteuning
Extra ondersteuning gebeurt vanuit de bestaande methode en materialen: er wordt een verlengde instructie verzorgd, met als doel dat uiteindelijk alle kinderen in de leerlijn mee kunnen komen. Stichtingsbreed maken we gebruik van de Impulsklas en het Werkplein. 

Er is naast basisondersteuning ook aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid in ons lesaanbod, met verrijking en verbreding per vak. Waar nodig gaan we kinderen laten versnellen. Stichtingsbreed maken we gebruik van de Plusklas.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT