Oudervereniging De Hoeven

Het bestuur van Oudervereniging De Hoeven bestaat uit een aantal enthousiaste ouders welke zorgen voor verschillende (buiten)schoolse activiteiten voor de kinderen. U kunt ook meehelpen! Samen maken we de feesten en activiteiten voor de kinderen mogelijk. Want dit kan allemaal alleen dankzij uw steun. 
 

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op De Hoeven. Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de oudervereniging haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u denken aan de volgende (buiten)schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, kerstviering, Carnaval, Koningsspelen, Eindfeest groep 8 en Eindfeest groep 2, Pasen, Avondvierdaagse en de laatste schooldag.

Wat is het doel van de oudervereniging?

De oudervereniging heeft ten doel:

·  Het organiseren van deze en (buiten)schoolse activiteiten
·  Het informeren over en betrekken van ouders bij deze en schoolse activiteiten
·   Het incasseren en beheren van ouderbijdragen


De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

Hoe word ik lid van de oudervereniging? 
Iedere ouder/verzorger met een kind op De Hoeven is automatisch lid van de oudervereniging.
 
De vrijwillige ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals Sinterklaas, Carnaval, Kerstviering, sportdagen enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de volgende zaken:

·  Sinterklaasviering
·  Kerstviering kinderen
·  Avondvierdaagse
·  Carnaval
·  Pasen
·  Laatste schooldag
·  Schoolvoetbal- en schoolbasketbaltoernooi
·  Eindfeest groep 2 en groep 8
·  Decoratie aankleding school tijdens diversen feesten en activiteiten : Sinterklaas, Kerst, Carnaval
·   Representatie : rouw – trouw – geboorte

 

Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester: ovdehoeven@gmail.com

Hoe werkt de Oudervereniging? 
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden, die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden bestuursleden gekozen/herkozen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. Indien er een vacature ontstaat, wordt dit kenbaar gemaakt middels een oproep op de Klasbord Ouderapp. De oudervereniging streeft ernaar om ouders uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Vanuit De Hoeven is een directie of leerkracht contactpersoon voor de OV en sluit aan bij de bestuursvergaderingen. De oudervereniging vergadert ca. vijf keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze bij te wonen.

 

Bestuur van de oudervereniging

Het bestuur van de OV bestaat momenteel uit: Ilse van den Dobbelsteen (voorzitter), Debbie van den Brink (penningmeester), Jorien van der Pool (secretaris), Mandy van Kesteren, Robina Wensink, Marjolein Heijnen-Daanen, Samantha van Ree -van der Linden en Esther van Bon. Vanuit het schoolteam sluit meestal de directeur aan bij de vergaderingen van de OV.

 

De oudervereniging kan echter niet bestaan uit het bestuur alleen! Ook ú maakt deel uit van oudervereniging van De Hoeven!

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT