Differentiatie

Geen kind is hetzelfde. Iedereen leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Wij werken binnen een leerstofjaarklassensysteem en erkennen dat binnen een groep veel verschillende onderwijsbehoeften zijn. Daar komen we graag aan tegemoet. 

Werken met je groep in een leerstofjaarklassensysteem
Vanuit onze visie op onderwijs werken wij bewust met jaargroepen. Qua ontwikkeling is het voor kinderen in sociaal-emotioneel opzicht fijn als ze met leeftijdsgenootjes dezelfde ontwikkeling kunnen doormaken, samen kunnen spelen, werken en leren. Wanneer we op basis van leerlingaantallen en budgetten moeten besluiten om combinatiegroepen samen te stellen doen we altijd ons best om kinderen bij elkaar in een combinatiegroep te plaatsen, die qua ontwikkeling goed aansluiting vinden bij elkaar. Wanneer we meerdere groepen kunnen formeren van hetzelfde leerjaar dan werken we ook wel groep doorbroken. Dat wil zeggen dat we kinderen uit die twee verschillende groepen ook samen laten leren en werken. Bijvoorbeeld door hen gezamenlijk instructie te geven of door hen samen te laten werken aan een project. Dat kan omdat de leerdoelen in dezelfde leerjaren per groep ook gelijk zijn. De leerkrachten van de betreffende groepen werken hiervoor ook samen om het lesaanbod, de instructies en de materialen voor te bereiden. 

Werken binnen de leerlijn van de school in je groep
Alle vakgebieden en de ontwikkeling van kinderen observeren we en meten we af aan de leerlijn die we hanteren door de hele school. Elk leerjaar heeft in die leerlijn per vakgebied een eigen leerdoel. Alle kinderen geven we instructie op deze leerdoelen. Die bespreken, toetsen en evalueren we met hen. In uitzonderlijke gevallen stemmen we met de kinderen en de ouders af dat een kind een andere leerlijn of leerdoel volgt. Bijvoorbeeld als er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. Of als er vanuit zorg een ontwikkelperspectief (OPP) wordt geschreven. Dan spreken we een ander uitstroomprofiel en referentieniveau voor groep 8 af dan gebruikelijk is. 

Instructie op je eigen niveau
Ieder kind heeft een eigen ontwikkeltempo met een eigen onderwijsbehoefte of aanpak nodig. Daarom werken wij in alle groepen op drie verschillende niveaus met drie verschillende aanpakken:
1) Verlengde instructieniveau: extra instructie, verlengde instructie, ondersteuning en extra inoefenen (al dan niet met huiswerk)
2) Basis instructieniveau
3) Compacte instructieniveau en verbreding en verdieping (werken aan planning, executieve functies en een hoger orde denken bij projecten).

We kijken welke instructiebehoefte en welke aanpak het grootste deel van de kinderen in de groep nodig heeft. Vaak zal dit aanpak 2 zijn met de basis instructie; maar dat hoeft niet. Dat instructieniveau wordt het startpunt voor de les. Tijdens de instructie creëren we veel betrokkenheid en interactie en we controleren of kinderen de uitleg begrepen hebben. Is dit het geval bij ca. 80% van de groep dan kunnen we de instructie op het basisniveau stoppen. Alle kinderen kunnen dan aan de slag. De kinderen die de stof of de leerstrategie nog niet zelfstandig kunnen uitvoeren krijgen extra instructie (aanpak 1). Kinderen die sneller zelfstandig met een leerdoel kunnen oefenen krijgen een kortere instructie (aanpak 3). Zo kan iedereen meedoen met de les met een instructieniveau dat past bij zijn eigen onderwijsbehoefte.

Bij elke instructie maken alle kinderen verwerkingsopdrachten, zodat ze het geleerde kunnen oefenen. Dan hebben zij zelf en de leerkracht het beste beeld of ze een leerdoel hebben behaald. Na deze verwerkingsopdracht gaat iedereen verder met zijn weektaak: met extra materiaal en opdrachten, passend bij zijn eigen ontwikkelbehoefte en leerdoelen.

Eigen keuze in de weektaak
De weektaak is voor alle kinderen hetzelfde opgezet. Doordat de kinderen zelf kunnen kiezen voor welke vakken en leerdoelen ze extra gaan oefenen kunnen ze opdrachten kiezen die bij hen passen. Alle materialen vinden ze in de kieskasten of op hun eigen Chromebook. De kinderen uit groep 5 en hoger hebben elk een eigen exemplaar, de rest van de kinderen gebruikt die in de groep). De leerkracht voegt ook opdrachten op niveau toe aan de weektaak van de kinderen. Zo oefenen de kinderen altijd op alle lesstof tot ze alle leerdoelen van dat leerjaar beheersen Ook kunnen ze hierdoor werken aan hun eigen talenten en extra projecten. 

Werken in een eigen tempo
De verwerkingsopdrachten na de instructie kan iedereen op zijn eigen tempo doen. Er is genoeg materiaal voor handen om iedereen goed te laten oefenen. We gebruiken Chromebooks bij de verwerking van opdrachten voor spelling en rekenen. 

Extra opdrachten of huiswerk
Kinderen krijgen alleen huiswerk in overleg. We zien dat als kinderen thuis oefenen ze ook op school beter kunnen presteren. Daarnaast is ook thuis voorlezen en zelfstandig lezen erg goed voor de ontwikkeling van kinderen. De huiswerkopdrachten die worden meegegeven zijn bijvoorbeeld het extra oefenen op de leerstof bij hiaten, leren plannen, voor het leren van een toets, bij het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt of boekbespreking. Kinderen kunnen via Cloudwise thuis ook online aan de slag, zij hebben vanaf een eigen inlogcode. Ook kan het voor komen dat de leerkracht u vraagt om thuis met uw kind extra te lezen, de tafels te herhalen of dicteewoorden nog eens te oefenen. We betrekken u als ouders/verzorgers ook graag op deze manier bij het leerproces en bij de ontwikkeling van uw kind.

Werken in de Plusklas, Impulsklas of op het Werkplein
Heeft uw kind nog meer extra uitdaging of ondersteuning nodig? Dan kunnen we dit in samenwerking met de andere Groeisaam-scholen realiseren. Kinderen waarbij de genoemde drie aanpakken in de groep niet toereikend zijn om zich te ontwikkelen krijgen een extra aanbod voor deelname aan: 
De Plusklas: voor extra verrijking en extra projecten. Deze lessen zijn om de week voor groep 5+6 en 7+8. Ze worden gegeven op onze eigen locatie op De Hoeven, in de ruimte waar ook Het Techniek Lab en de CoderDojo hun lessen verzorgen.
De Impulsklas: voor kinderen met vraagstukken over gedrag en werkhouding. We begeleiden dan in ca. 8 – 12 weken zowel u als ouders als uw kind actief, wekelijks een ochtend samen. De lessen en begeleiding wordt gegeven op locatie, in het schoolgebouw van Klavervier in Beuningen.
Het Werkplein: voor extra ontwikkeling vanuit de praktijk, met materialen en techniek. Deze lessen worden wekelijks gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8, op locatie, in het schoolgebouw van Klavervier in Beuningen.

Waar mogelijk regelen we zelf op De Hoeven gedurende de lesdag extra oefen- en instructiemomenten in kleine groepjes, op ons leerplein of in de aula.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT