Sociaal-emotionele ontwikkeling & Burgerschap

De sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschaps ontwikkelingen vinden wij het allerbelangrijkste bij kinderen, in hun leerproces. Pas als kinderen zich gezien voelen, veilig voelen, met plezier naar school gaan en zich kunnen ontwikkelen; dan pas  gaan ze ook echt leren.

Werken met de Kanjertraining
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij in alle onderdelen binnen ons kindcentrum met de Kanjertraining. Dit betekent dat we ons allemaal houden aan de Kanjerafspraken:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee  

In de lessen vanaf de peuteropvang, de kleutergroepen en groep 3 tot en met 8 beleven en bespreken we de avonturen van Max. Hij is de hoofdrolspeler in de methode. Daarnaast hebben we in de klassen en gymlessen gesprekstechnieken, spelletjes en bewegingsonderwijs vanuit de Kanjeraanpak. We leren daarbij kinderen zichzelf te presenteren, samen te werken, aan te geven hoe ze zich voelen, om te gaan met conflicten en die juist te vermijden. 

Conflicten hanteren en pesten voorkomen
Om conflicten te hanteren en pesten tegen te gaan werken we met het Kanjerprotocol. U kunt hier ons Kanjerprotocol downloaden. 

Actief burgerschap, sociale integratie en veiligheid
Onder actief burgerschap verstaan wij dat kinderen goed kunnen en ook willen meedoen in de samenleving. De ontwikkeling in onze maatschappij vraagt dat wij als school actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. We beschouwen burgerschap niet als apart vak, maar het klinkt door in ons onderwijsconcept en ons lesaanbod. We besteden aandacht aan verschillende culturen, normen en waarden, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, pesten en discriminatie. 

Binnen onze onderwijspijler levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek komen ook thema´s aan de orde die onder de noemer ‘actief burgerschap’ vallen. Met speciale lesactiviteiten en project/themaweken zorgen we ervoor dat belangrijke thema’s in de groepen gaan leven. Denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. De kinderen in de bovenbouw lezen in het magazine Sam Sam of boeken uit de schoolbieb die passen bij het thema. We besteden aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen door middel van de inzet van Nieuwsbegrip bij het vakgebied begrijpend lezen. Deze methode behandelt elke week een actueel thema uit het nieuws. Hierbij bekijken we ook de bij behorende filmbeelden en we kijken in de bovenbouw dagelijks “Het Jeugdjournaal”. Vanuit onze samenwerking met het Cultuur Knooppunt bezoeken we verschillende musea en tentoonstellingen. Zie hiervoor ook het hoofdstuk “Cultuur en creatieve ontwikkeling”, waarin we deze pijler van ons onderwijsaanbod beschrijven.

Inbreng van leerlingen als onderdeel van actief burgerschap
We vinden de inbreng en mening van kinderen belangrijk. Niet alleen in onze school, maar ook bij de gang van zaken in de gemeente. 

Kinderdenktank:
Enkele kinderen uit groep 7 en 8 hebben zitting in de kinderdenktank van de gemeente Beuningen. Zij denken mee over de aanpak hoe we er nu voor gaan zorgen dat de gemeente in 2040 energieneutraal is. U leest meer over hun ideeën en de projecten op https://www.energiekbeuningen.nl/kinderdenktank

Kindergemeenteraad Beuningen:
Enkele kinderen van groep 8 zijn lid van onze kindergemeenteraad. Zij bedenken zelf ideeën aan de hand van een vraag uit de gemeente. In 2019 staat bijvoorbeeld centraal “iedereen doet mee”. Kinderen denken dan mee over hoe de inwoners van Beuningen overal aan kunnen deelnemen. Ook als ze minder budget te besteden hebben of de Nederlandse taal minder goed spreken. 

Leerlingenraad De Hoeven:
In de bovenbouw zijn van elke groep een of twee kinderen actief in de leerling raad. De kinderen worden op basis van hun inbreng en ideeën gekozen door hun eigen groep. Zij hebben medezeggenschap in de school en initiëren nieuwe projecten. Ook fungeren zij als gastheren en -dames bij speciale activiteiten. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT