Extra zorg in het kader van passend onderwijs


Passend onderwijs geven wij vorm met de aanpak van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Wanneer er extra leerlingenzorg nodig is organiseert de intern begeleider dit in samenwerking met de leerkracht. We werken hiervoor ook nauw samen met het Centrum voor Passend Onderwijs Beuningen, dat bij ons in Kindcentrum De Hoeven gevestigd is. 

  • Kinderen kunnen een arrangement krijgen.
  • Waar nodig houden we ondersteuningsteams: overleggen met ouders en enkele externen.
  • Waar nodig houden we multidisciplinair overleg (MDO) in samenwerking met het samenwerkingsverband Stromenland, met name waar het gaat om handelingsverlegenheid van de school en overplaatsing naar het speciaal (basis) onderwijs.
  • Kinderen met een taalachterstand (inclusief NT2) of een taalontwikkelingsstoornis kunnen aanspraak maken op extra ondersteuning. 
  • We werken bij spraak- en taalachterstand ook actief samen met Kentalis.
  • We werken actief tegen dyslexie en dyscalculie en vanaf midden groep 4 kan hier ook een verklaring, na onderzoek, op worden afgegeven. 
  • Kinderen kunnen vanaf groep 6 een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) en handelingsplan krijgen.
Leerkrachtondersteuning bij leerlingzorg
Op onze school zijn twee intern begeleiders actief: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Zij observeren in de groepen, signaleren leerlingen en ondersteunen de leerkracht bij de aanpak in de groep. Zij zijn ook een belangrijkste schakel naar externe instanties, onderzoeken, etc. Bijvoorbeeld waar het gaat om dyslexie, dyscalculie, intelligentie of gedragsvraagstukken. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT